ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επίπτωση του κλάδου της ναυτιλίας στο περιβάλλον ποικίλει και παίρνει πολλές μορφές. Η χρήση καυσίμων παράγει καυσαέρια - οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και αιωρούμενα σωματιδία (PM) - τα οποία συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη και στη μόλυνση του αέρα. Οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις πετρελαίου και τα σεντινόνερα επηρεάζουν τη θάλασσα και τη θαλάσσια ζωή. Τις ίδιες επιπτώσεις έχουν και οι διαρροές και τα υγρά απόβλητα από τις μηχανές των πλοίων.

Στις 7 Μαρτίου 2017, η Capital ολοκλήρωσε την πρώτη διαπιστευμένη αξιολόγηση του σχεδίου παρακολούθησης MRV για το πλοίο M/T 'Alkiviadis'. Η αξιολόγηση ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε παγκοσμίως από την LRQA και διεξήχθη σύμφωνα με τον κανονισμό της (ΕΕ) 2015/757 (Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες), γνωστός επίσης ως κανονισμός MRV.

Η Capital κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο με το να εκπληρώνει έγκαιρα τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθορίζοντας υψηλά πρότυπα απόδοσης για τον εαυτό της, υιοθετώντας μια συνεργατική προσέγγιση,με την ενεργό εμπλοκή των συνεργατών και των εργαζομένων. Διαχρονικά, η Capital πασχίζει να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της και επιδιώκει να ενεργεί υπεύθυνα, εφαρμόζοντας συστήματα για την υποστήριξη προσεκτικής διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης, των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, της χρήσης νερού και της απόρριψης των υγρών λυμάτων, αποβλήτων και διαρροών.

Η Capital έχει θέσει με σαφήνεια τους στόχους της που αποβλέπουν στην HSQEE (Υγεία, Ασφάλεια, Ποιότητα, Ενέργεια & Περιβάλλον), σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας - κανένα ατύχημα, καμία ζημιά στους ανθρώπους, καμία ζημιά στο περιβάλλον.

Κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού μας και των τρίτων μερών που εμπλέκονται τελικώς στις δραστηριότητές μας,καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και η ακεραιότητα των μεταφερομένων αγαθών.

Καθένας που εργάζεται για την Capital είναι υπεύθυνος για να εφαρμόζει σωστά την HSQEE.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) παρέχει μια συστηματική προσέγγιση για την επιτυχή κάλυψη των περιβαλλοντικών απαιτήσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό, εντοπίζει σημαντικούς τομείς απόδοσης, καθορίζει τα αντικείμενα και τους στόχους, παρακολουθεί και καταγράφει τα επιτεύγματα - με γενικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των ζημιών στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας. Το ΣΠΔ και οι συναφείς διαδικασίες εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον στόλο της Capital και τις σχετικές δραστηριότητες υποστήριξης, όπως η ναύλωση, οι εμπορικές σχέσεις, ο σχεδιασμός, η διαχείριση του έργου και η αξιολόγηση των κινδύνων.

Η διαδικασία περιβαλλοντικής διαχείρισης της  Capital ξεκινά με μια ετήσια ανασκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της. Ο Περιβαλλοντικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας αξιολογεί διάφορες πτυχές που εντοπίζονται μέσω πηγών όπως, οι θαλάσσιες και χερσαίες παρατηρήσεις ,η ανατροφοδότηση προμηθευτών / πελατών / ρυθμιστικών αρχών,  καθώς και οι αξιολογήσεις τεχνικών περιοδικών. Τόσο οι συνήθεις ,όσο και οι έκτακτης ανάγκης δραστηριότητές μας, αξιολογούνται με βάση τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις, εγκρίνονται από την ηγετική ομάδα της Capital.

Οι μετρήσιμοι σκοποί και οι στόχοι καθορίζονται και ανατίθενται σε αρμόδιο υπεύθυνο προσωπικό σε όλα τα τμήματα της Εταιρείας, μαζί με συγκεκριμένες δράσεις, διαδικασίες και προθεσμίες.Οι στόχοι επικαιροποιούνται και παρακολουθούνται σε συναντήσεις ανασκόπησης από την διοίκηση. Οι διαδικασίες είναι σε θέση να εντοπίζουν, να εξετάζουν, να αξιολογούν και να καταγράφουν όλες τις σχετικές εθνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές νομοθεσίες ,καθώς και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με το EMS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Capital.

 

Το EMS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Capital ενσωματώνει όλες τις περιβαλλοντικές ,νομικές και άλλες απαιτήσεις, που είναι κατάλληλες για τις δραστηριότητές της. Το ΕΜΣ ενημερώνεται σε ετήσια βάση. Οι λεπτομέρειες της νέας ή της επικείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συζητούνται στις τακτικές συνεδριάσεις ανασκόπησης της διοίκησης. Σε όλα τα στάδια, συνεργαζόμαστε με τους εργαζόμενους της Capital για τη χάραξη πολιτικής που σχετίζεται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το προσωπικό των πλοίων,καθώς και το προσωπικό του γραφείου ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν με τις παρατηρήσεις τους  στον Περιβαλλοντικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας.

 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD