Πολιτική της Εταιρίας

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, την Ποιότητα, την Ενέργεια και το Περιβάλλον (ΥΑΠΕΠ)

Οι στόχοι μας είναι απλά προκαθορισμένοι:

 • Δέσμευση για το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια, την Ενέργεια και την Βιωσιμότητα
 • Δεν υπάρχουν ατυχήματα
 • Δεν βλάπτονται οι άνθρωποι
 • Δεν καταστρέφεται το περιβάλλον

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι να εφαρμόζουν σωστά την πολιτική ΥΑΠΕΠ. Η κορυφαία απόδοση της Πολιτικής ΥΑΠΕΠ και η υγεία, η προστασία και η ασφάλεια όλων όσων εργάζονται για εμάς είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησής μας.

Εμείς:

 • συμβουλεύουμε, ακούμε και απαντάμε ανοιχτά στους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους γείτονές μας, τις ομάδες δημόσιου ενδιαφέροντος και όσους εργάζονται μαζί μας
 • συνεργαζόμαστε με τους εταίρους, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές μας και τους ρυθμιστικούς φορείς για να βελτιώσουμε τα πρότυπα του κλάδου μας
 • αναφερόμαστε ανοιχτά στις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, είτε καλές είτε κακές
 • αναγνωρίζουμε εκείνους που συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της ΥΑΠΕΠ.

Τα επιχειρηματικά μας σχέδια περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους ΥΑΠΕΠ. Δεσμευόμαστε να τους εκπληρώσουμε όλους.

Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και στην υγεία, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, των εκπομπών αερίων και της εκροής υγρών αποβλήτων ,καθώς και της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, μέσω ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Διαχείρισης Ενέργειας.

Η Εταιρεία θα υλοποιήσει τους στόχους της μέσω:

 • Της εκπλήρωσης και υπέρβασης της σχετικής νομοθεσίας, των κανονισμών και άλλων απαιτήσεων περί ασφαλείας, ποιότητας, προστασίας και περιβάλλοντος,
 • Της ρύθμισης και συνεχούς αναθεώρησης της ποιότητας, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της, καθώς και της παροχής επαρκών πόρων και  υποστήριξης στην ξηρά για την επίτευξή τους,
 • Της παροχής ασφαλών πρακτικών στη λειτουργία του πλοίου και ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος,
 • Της παροχής κατάλληλης κατάρτισης σε όλο το προσωπικό, ιδίως σε εκείνους των οποίων η εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια, την προστασία και το περιβάλλον,
 • Της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων ασφαλούς διαχείρισης του προσωπικού στα πλοία τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα ,συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για έκτακτη ανάγκη,
 • Της διατήρησης των πλοίων και του εξοπλισμού τους κατά τέτοιο τρόπο, που να εξασφαλίζει πάντα την καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη υπηρεσία,
 • Του προσδιορισμού των πιθανών κινδύνων και της θέσπισης κατάλληλων εγγυήσεων,
 • Της εκπλήρωσης και υπέρβασης των αναγκών των πελατών,
 • Της δέσμευσης για υψηλά ηθικά πρότυπα, όσον αφορά στην εντιμότητα και ακεραιότητα,
 • Της διατήρησης της ασφάλειας, της ποιότητας και της περιβαλλοντικής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων του ρεκόρ καταγραφής μηδενικού απροόπτου συμβάντος και διαρροών στην θάλασσα,
 • Της διατήρησης ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από την κατάχρηση αλκοόλ και τη χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών.
 • Η κατοχή, κατανάλωση, διανομή ή πώληση παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή παράνομου αλκοόλ από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, θα οδηγήσει στην άμεση απόλυση του υπεύθυνου ατόμου.
 • UKAS AND ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001 ISO-50001
 • Intertanko
 • Rina
 • Helmepa
 • Tanker Company of the Year
 • Amver
 • Green Flag 2018
 • Excellence Award - GREEN4SEA
 • Sea Transport Awards 2015 - Best Vessel Operator Europe
 • BIMCO
 • GREEK SHIPPING AWARDS 2021 - THE SAFETY AWARD